Välja Rätt

Grundförsäkringar

Driften av verksamheten

Ägare & personal

Företagets Ekonomi

Företagets egendom

Företagsförsäkringar- Privata Försäkringar

Företagsförsäkring

Jämför Försäkringar

Behöver du hjälp med att titta över om du & ditt företag är rätt försäkrade? Kontakta då Företags Akuten för en förutsättningslös dialog.

Vad ingår i en företagsförsäkring?

En företagsförsäkring är ett anpassat paket med olika skydd, beroende av företagets verksamhet. I de flesta företagsförsäkringar ingår försäkringsdelarna Ansvar, Egendom, Avbrott och Rättsskydd. Exakt vad som ingår varierar mellan olika branscher och mellan olika försäkringsbolag.

  • Ansvarsförsäkringen skyddar mot skadeståndskrav
  • Egendomsförsäkringen skyddar verksamhetens tillgångar
  • Avbrottsförsäkringen ersätter om verksamheten ofrivilligt måste ligga nere en period
  • Rättsskyddet skyddar om företaget hamnar i en rättslig tvist
  • Krisförsäkring gäller för terapi för anställda vid psykisk kris
  • Tjänstereseförsäkring ersätter bl.a. kostnader till följd av sjukdom och olycksfall vid tjänsteresa.

 

Om ditt företag har speciella maskiner eller andra speciella behov är det möjligt att du behöver teckna en kompletterande försäkring fö dessa.

När du ska teckna en företagsförsäkring är det bra att först tänka igenom vilka risker just ditt företag utsätts för:

  • Vad har verksamheten för tillgångar?
  • Vilka risker utsätts dina kunder för i din verksamhet?
  • Vilka ekonomiska konsekvenser får ett ofrivilligt avbrott?

Vad gäller hemförsäkring för?

Hemförsäkringen gäller inte för företagets verktyg, maskiner och varor – även om du har kontoret hemma. En dator som används både privat och i verksamheten kan försäkringsbolaget därför anse tillhöra ditt företag, och inte ersätta den via hemförsäkringen.

Hemförsäkringen täcker inte försäkringsdelarna Ansvar, Avbrott och Rättskydd. Och även om det kan kännas långt borta så utsätter de allra företag på ett eller annat sätt sina kunder för risker som kan bli väldigt dyra om något går fel.

Det är inget lagstadgat krav att ha företagsförsäkring, men en oförsäkrad verksamhet innebär att du utsätter dig och verksamheten för onödigt stora risker.

Försäkrings ordbok

Alla försäkringar kommer med mycket finstilt.Det är inte alltid det lättaste och förstå vad alla orden innebär. Här har vi sammanställt en liten ordbok som förhoppningsvis gör det lite lättare för dig att förstå innebörden i avtalet eller vad din företagsmäklare egentligen säger. Vill du hellre överlåta till oss på Företags Akuten att företräda dig och ditt bolag i dessa förhandlingar står våra konsulter till förfogande att hjälpa dig & ditt företag i detta.

A
Aktsamhetskrav
Finns i de flesta sakförsäkringar, t.ex. i hemförsäkringen. Om man inte följer dem, kan försäkringsbolaget minska ersättningen eller neka ersättning.

Aktuarie
En försäkringstjänsteman med matematisk/statistisk utbildning av ett slag som föreskrivs av Finansinspek-tionen. Livförsäkringsbolag måste ha aktuarier, som ansvarar för bolagets försäkringstekniska utredningar och beräkningar.

Alfa-kassan
Statlig a-kassa för personer som saknar anknytning till ett visst avtalsområde, för egna företagare m.fl.

Allmänna försäkringar
De allmänna försäkringarna är lagstadgade och omfattar alla som fyllt 16 år och som är folkbokförda i Sverige.

Allriskförsäkring
En oturs-/drulleförsäkring som köpas som tillägg till många hemförsäkring-ar. Allriskförsäkringen gäller för fler skadehändelser än den ordinarie hemförsäkringen kan ersätta.

Ansvarsförsäkring
Försäkring som övertar den försäkrades skyldighet att betala skadestånd för person- eller sakskada. Den enda obligatoriska ansvarsförsäkringen i Sverige är trafikförsäkringen men ansvarsförsäkring ingår i många andra försäkringar också, t.ex. i hemförsäkringen.

Arbetsoförmåga
Ersättningsgrund för bl a sjukpenning och förtidspension. OBS att det är försäkringskassan som avgör om en person är arbetsoförmögen, dvs. ersättningsberättigad, eller inte. Arbetsvillkor
I arbetslöshetsförsäkringen. Den tid man måste ha arbetat innan man har rätt till ersättning.

Assistansersättning
Från försäkringskassan, till funktions-hindrade. Assistansförsäkring
Tilläggsförsäkring till bilförsäkring. Assistansförsäkringen täcker fler händelser än räddningsförsäkringen.

ATP
Allmän tilläggspension. Hör till det tidigare allmänna pensionssystemet men används fortfarande för t.ex. beräkning av sjukbidrag och förtidspension.

Avbeställningsskydd
Tilläggsförsäkring till hemförsäkring eller separat försäkring som säljs bl a via resebyråerna.

Avbrottsförsäkring
En avbrottsförsäkring lämnar ersättning för “stillestånd” av olika slag, t.ex. när man inte kan använda sin bil därför att den står på verkstad. Se även sjukav-brottsförsäkring.

Avgiftsbefrielse

Se premiebefrielse.

Avkastning
Det resultat som kapitalförvaltningen ger. Se också återbäring.

Avtalsförsäkringar

Försäkringar som ingår i anställningen när man arbetar under kollektivavtal. OBS! gäller även tjänstemän och akademiker.

Avtalspension
Kallas också tjänstepension. Den kompletterande pensionsplan som ingår i anställningen. Avtalsområde
En eller flera branscher/arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisation och facklig organisation. Vilket avtalsområde en anställd tillhör, styr vilka avtalsförsäkringar som gäller på hennes/hans arbetsplats.

B


Basbelopp
Se prisbasbelopp.

Bastandvård
En del av den lagstadgade tand-sjukvårdsförsäkringen.

Begravningshjälp
En livförsäkringsersättning, oftast på 0,5 eller 1 prisbasbelopp, som betalas till den försäkrades dödsbo.

Belåna en kapitalförsäkring
Att låna ett belopp som högst får vara försäkringens återköpsvärde.

  C


Captivebolag
Försäkringsbolag som ägs av ett (större) företag och som försäkrar det egna företagets risker.

D


Delkaskoförsäkring
För motorfordon. Kallas även halvförsäkring.

Differentierad premie
Olika premie för olika försäkringstagare, beroende på t.ex. ålder, kön, bostadsort, hälsotillstånd. Motsatsen är enhetspremie.

Dubbelförsäkring
När man har två eller flera försäkringar som täcker samma risk och man bara kan få ersättning från en försäkring. Vanligt fall: Två hemförsäkringar i samma hushåll.

E


Efterlevandepension
En typ av efterlevandeskydd.

Efterlevandeskydd
Generell term för försäkringar som ger ersättning till de efterlevande vid den försäkrades dödsfall. Exempel på efterlevande-skydd: Efterlevandepension, familjepension, familjeskydd, återbetalningsskydd.

Efterskydd
När en försäkring fortsätter att gälla under en viss tid efter det att den försäkringsgrundande grupptillhörigheten har upphört. Används i första hand inom avtalsförsäkringarna. Exempel: Försäkringen fortsätter att gälla i ett visst antal år efter det att den försäkrade blivit arbetslös.

Egen pension
Term som används i pensionsförsäkringar som också innehåller efterlevande skydd. Den egna pensionen är den del av pensionskapitalet som betalas ut till den försäkrade själv, från och med den avtalade pensioneringstidpunkten.

Ekonomisk invaliditet
Kallas också förvärvsmässig invaliditet. Den försäkrade får ersättning om hon/ han har fått en bestående nedsättning av arbetsförmågan. Jämför medicinsk invaliditet.

Enhetspremie
Samma premie för alla. Motsatsen är differentierad premie.

F


Familjepension
En typ av efterlevandeskydd.

Familjeskydd
En typ av efterlevandeskydd.

Folkpension
Hör till det tidigare allmänna pensions-systemet men används fortfarande vid t.ex. beräkning av sjukbidrag och förtidspension.

Fondförsäkring
I fondförsäkring bestämmer försäkringsstagaren själv i vilka värdepappersfonder som kapitalet ska placeras. I fondförsäkring finns ingen garanti att den försäkrade minst ska få ut ett visst belopp vid pensioneringen. Jämför individuellt pensionssparande, IPS och traditionell pensionsförsäkring.

Fortsättningsförsäkring
En försäkring som man kan teckna för att ha kvar samma försäkringsskydd som i en tidigare gällande försäkring. Exempel: Den som inte längre omfattas av Tjänstegrupplivförsäkring TGL kan teckna en individuell fortsättningsförsäkring.

Fribrev
Om man slutar betala pensionspremien/ -avgiften i förtid kan man få fribrev. Fribrevet uttrycker vilket pensionsbe-opp man har rätt att få ut vid pensionsåldern, grundat på de premier man betalat in.

Fritidsolycksfall
Olycksfall som inte inträffar på arbetstid (för sådana olycksfall gäller arbetsskadeförsäkringarna i stället).

Fullvärdesförsäkring.

När försäkringen ersätter vad det kostar att reparera, bygga om eller bygga nytt efter en skada (minus självrisk och olika åldersavdrag). De flesta villaförsäkringar är fullvärdesförsäkringar.


Förmånsgrundande inkomst
T.ex. pensionsgrundande inkomst och sjukpenninggrundande inkomst. Termen används företrädesvis i socialförsäkringssystemet.

Förmånstagare
Den som enligt ett förmånstagareförordnande har rätt att få ut försäkringsbelopp från en livförsäkring. Med hjälp av ett förmånstagareförordnande kan man i vissa fall själv bestämma vem/vilka som ska vara förmånstagare.

Försäkrad
Den vars liv, hälsa eller egendom omfattas av en försäkring. Är ofta men behöver inte nödvändigtvis vara samma person som försäkringstagaren.

Försäkrade i en försäkring

Kan vara flera personer. Försäkringsbelopp


Maximalt ersättningsbelopp i en försäkring. Försäkringsbelopp finns i t.ex. hemförsäkring och för invaliditetsmomentet i en olycksfallsförsäkring.

Försäkringsbrev
Det dokument som bekräftar det huvudsakliga innehållet i ett försäkringsavtal (inklusive det faktum att avtal har tecknats). Fullständiga uppgifter om försäkringsavtalet finns i försäkringsvillkoren.

Försäkringsfall
Ersättningsbar händelse. Termen används oftast i personförsäkring.

Försäkringsgivare
Ett annat ord för försäkringsbolag eller grupp av försäkringsbolag. I vissa fall säljs försäkringar under ett namn som är kopplat till något annat än till försäkringsbolagets namn. Exempel: ett bilmärke, en förening. “Bakom” finns dock alltid ett försäkringsbolag som är försäkringsgivare.

Försäkringskollektiv
Den grupp som omfattas av en viss försäkring.

Försäkringstagare
Den som tecknar avtal med ett försäkringsbolag om försäkring. Kan vara en person, ett företag eller en grupp. Försäkrade kan dock vara fler eller andra personer än försäkringstagaren. Exempel: Sara Svensson tecknar en hemförsäkring. Hon är försäkringstagare. Försäkrade är hon och andra familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress som hon.

Förtidspension
Från försäkringskassan, vid permanent arbetsoförmåga. Den tidsbegränsade formen är sjukbidrag.

Förvaltningsavgift
Den eller de avgifter som försäkringsbolaget tar ut för att förvalta t.ex. ett pensionskapital.

G


Garantibelopp
Det belopp som alla försäkrade har rätt till i en viss försäkring. Använd sbland annat i föräldraförsäkringen.

Garantiförlängning
Den extraförsäkring som man kan köpa i butiken för att utsträcka garantitiden för exempelvis hemelektronik och vitvaror

Garantipension
Den del i det nya allmänna pensionssystemet som garanterar att alla ska kunna få ålderspension. Garantipensionen betalas ut till den som inte haft pensionsgrundande inkomst alls eller, som utfyllnad, till den som tjänat in en liten inkomst och premiepension.

Grundförsäkring
En del av arbetslöshetsförsäkringen.

Gruppförsäkringar
Försäkringar som medlemmar i en viss grupp får teckna eller som tecknas av gruppen för att gälla samtliga medlemmar.

Gröna kortet
Ett intyg från trafikförsäkringsbolaget om att ett fordon har svensk trafikförsäkring.

H


Halvförsäkring
Se delkaskoförsäkring.

Helförsäkring
För motorfordon. Genom att teckna en vagnskadeförsäkring (eller ha en vagnskadegaranti som följer med ett fabriksnytt fordon) blir motorfordons försäkringen en helförsäkring. Övriga delar är trafikförsäkring och delkasko försäkring (halvförsäkring).

Hälsoprövning/hälsodeklaration
Den riskbedömning av en försäkrings-sökandes hälsotillstånd som försäkringsbolagen oftast gör innan en personförsäkring beviljas.

Hälsodeklarationen

Lämnas på en blankett. I vissa fall krävs hälsoprövning, vilket innebär läkarundersökning.

Högkostnadsskydd
Ingår i socialförsäkringssystemet. Det finns bland annat högkostnadsskydd för sjukvård och högkostnadsskydd för läkemedel.

I
Indexering
Se också värdesäkring. Individuella försäkringar


“Vanliga” privata försäkringar.

Tecknas och betalas individuellt. Jämför gruppförsäkringar, som oftast tecknas och betalas individuellt men som bygger på avtal som gäller hela gruppen.

Individuellt pensionssparande, IPS
Ett rent sparande, där individen själv bestämmer sparform/er: fonder, vanligt bankkonto, enskilda värdepapper osv. kan blandas. Jämför fondförsäkring och traditionell pensionsförsäkring. Inkomstbasbelopp
Fr.o.m. år 2001 kallas det förhöjda prisbasbeloppet för inkomstbasbelopp och speglar den genomsnittliga löneutvecklingen i riket. Det används i det allmänna pensionssystemet.

InkomstbortfallsPrincipen
Att ersättningen från en försäkring ska bygga på den försäkrades inkomst.

Inkomstpension
En del i det nya allmänna pensionssystemet. Pensionsrätt i inkomstpensionen och premiepensionen bygger på den försäkrades pensionsgrundande inkomst Jämför garantipension.

Invaliditetsersättning
Se också ekonomisk invaliditet och medicinsk invaliditet.

K
Kapitalförsäkring
Skattereglerna skiljer mellan K-försäkring och P-försäkring.

Kapitallivränta
En periodisk utbetalning från en kapitalförsäkring.

Karensbelopp
Självrisken i sjukvårdsförsäkringen kallas karensbelopp.

Karensdag/-ar
Den eller de dagar i inledningen av en ersättningsperiod som man inte får ersättning. En karensdag för lagstadgad sjukersättning. Fem karensdagar tillämpas i den lagstadgade arbetslös-hetsförsäkringen.

KAS
Tidigare ersättningsform i arbetslös-hetsförsäkringen. Numera är grundför-säkringen den nya, lägsta ersättnings-formen. Inkomstrelaterad ersättning
Ersättning som bygger på inkomsten. Se också inkomstbortfallsprincipen.

Intjänandestart
Term som oftast används i avtals-/ tjänstepensionsplaner för att beteckna den ålder när den försäkrade börjar tjäna in pensionsrätt i systemet (oftast 28 år).

K-försäkring
Se kapitalförsäkring.

Kollektivavtal
Avtal som sluts mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation.

Avtalsförsäkringarna regleras i kollektivavtal. Kvalifikationsregler
Styr när man börjar omfattas av och/el-ler har rätt till ersättning från en försäkring, t.ex. att man måste ha varit med i försäkringen en viss tid innan den börjar gälla.

L
Livförsäkring
När försäkringsbolaget förbinder sig att betala en viss summa pengar när en viss händelse som har med den försäkrades liv att göra, t.ex. pension eller dödsfall. Livförsäkring är alltid personförsäkring. Jämför skadeförsäkring.

Livränta
En periodisk utbetalning från en försäkring. Exempel på livränta: arbetsskadelivränta, kapitallivränta. Lyte och men ersättning
Ersättning för vissa bestående kroppsskador. Finns i många person skadeförsäkringar.

Läkemedelsförsäkring
Obligatorisk försäkring som alla läkemedelstillverkare och distributörer måste teckna.

Lösöreförsäkring
“Föremålsförsäkringsdelen” i t.ex. en hemförsäkring.

M


Marknadsvärde
Vad ett skadat/stulet föremål skulle vara värt på den öppna marknaden på skadedagen. Marknadsvärdet — eller skickvärdet som det också kallas — är i regel lägre ju äldre föremålet är. Se också värderingsregler

Medicinsk invaliditet
Den grad av bestående funktionsnedsättning som en kroppsskada har medfört. Ersättning betalas efter denna så kallade medicinska invaliditetsgrad.

Medlemsförsäkringar
Se också gruppförsäkringar. Kan tecknas eller tecknas för medlemmar i en viss grupp. Exempel: fackliga medlemsförsäkringar. Medlemsvillkor gäller
i arbetslöshetsförsäkringen.Den tid man måste ha varit medlem i en a-kassa innan man har rätt till ersättning från den inkomstrelaterade delen av arbetslöshetsförsäkringen.

Moment, dvs. försäkringsmoment
En del av en försäkring. Momenten i t.ex. hemförsäkring eller bilförsäkring är tekniskt sett egna försäkringar som paketerats ihop.

Motorfordonsförsäkring
Samlingsnamn för försäkringar för motordrivna fordon. Det grundläggande momentet är trafikförsäkring, som också kan tecknas separat.

N


Närståendepenning
Från försäkringskassan, för vård av svårt sjuk närstående.

O


Objektsförsäkring
Försäkring som man tecknar för ett visst föremål eller grupp av föremål.

Obligatorisk försäkring
Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag. Termen obligatorisk försäkring används också i de fackliga gruppför-säkringar som ingår i medlemsavgiften.

Omställningsavtal
Se också trygghetsavtal.

Kollektivavtalad ersättningsanordning vid arbetslös-het eller hotande arbetslöshet.

Omställningspension
Från försäkringskassan. Betalas till vuxen efterlevande vid dödsfall.

P


Paketförsäkring


Patientförsäkring
Obligatorisk försäkring som alla vårdgivare måste teckna.

Pensionsgrundande inkomst, PGI
Den inkomst som grundar pensionsrätt, högst 7,5 prisbasbelopp. Termerna används i första hand i det allmänna pensionssystemet.

Pensionsmedförande lön
Ungefär detsamma som pensionsgrundande inkomst. Termen pensionsmedförande lön används oftast i avtals-/ tjänstepensionsplaner

Pensionsplan
Används för att beteckna avtals-/ tjänstepensionssystem. Den kompletterande pension som ingår i anställningen.

Pensionsrätt
Rätt till pension som man tjänar in genom förvärvsarbete och/eller annan pensionsgrundande inkomst. I det allmänna pensionssystemet kan man också tjäna i pensionsrätt genom ett visst lägsta antal års bosättning i Sverige.

Pensionssparinstitut
Ett särskilt bolag för individuellt pensionssparande

IPS. Pensionsval
När man får välja förvaltare m.m. för sin allmänna premiepension och/eller individuell del i avtals-/tjänstepensionen.

Periodisk utbetalning
När en försäkringsersättning, t.ex. pension, betalas ut per månad under en viss tid (eller livsvarigt). Motsatsen är engångsbelopp, engångsutbetalning.

Personförsäkring
Försäkring som avser en försäkrad persons liv eller hälsa. Jämför sakförsäkring. Exempel på personförsäkringar: olycksfallsförsäkring, pensionsförsäkring, sjukförsäkring.

P-försäkring
Den försäkringsform som oftast används för privata pensionsförsäkringar. Jämför K-försäkring. Skattereglerna skiljer mellan P-försäkring och K-försäkring.

Premiebefrielse
Premiebefrielse betyder att man slipper betala premien vid längre tids sjukdom eller vid förtidspension, i vissa fall också vid arbetslöshet. Kallas också avgiftsbefrielse.

Premiepension
Den del i det nya allmänna pensions systemet som den försäkrade själv får välja förvaltare för.Se också pensionsval.

Premiepåverkande faktorer
De omständigheter som ett försäkringsbolag tar hänsyn till när premien sätts. Exempel: den försäkringssökandes hälsotillstånd i personförsäkring och en rad faktorer som bostadsort, kön, ålder körsträcka, bilmärke osv. i bilförsäkring.

Preskription
Preskriptionsreglerna stadgar när en skada eller ett försäkringsfall senast måste vara anmält för att man inte ska förlora rätten till ersättning.

Prisbasbelopp
Prisbasbeloppet är i dag det vanligaste instrumentet för värdesäkring av både pensioner och andra försäkringsförmåner För pensionsändamål används numera två olika basbelopp: grundvarianten och ett förhöjt basbelopp. Prisbasbeloppet är knutet till konsumentprisindex, KPI. Privata försäkringar
Kan tecknas som individuella försäkringar eller gruppförsäkringar.

Protetik
En del av den lagstadgade tandvårds-försäkringen.

R


Rehabilitering
Samlingsbegrepp för åtgärder som syftar till att återställa funktions- och arbetsförmågan. Det finns medicinsk rehabilitering och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Riskurval
När försäkringsbolagen väljer vilka risker de vill försäkra, t.ex. vilka personer som ska få sjukförsäkring. En vanlig metod för riskurval är hälsoprövning.

Räddningsförsäkring
Försäkringsdel i motorfordonsförsäkring som betalar bärgning av fordonet m.m.

Rättsskyddsförsäkring
Finns i flera försäkringar och betalar ersättning för advokat- och rättegångs-kostnader.

S


Sakförsäkring
Försäkring för “saker” tillspetsat uttryckt allt från stora industrifastigheter till enstaka småsaker. Jämför personförsäkring. Se också skadeförsäkring.

Sjukavbrotts försäkring
Främst för företagare. Sjukavbrottsförsäkringen lämnar ersättning för att täcka företagets fasta kostnader när företagaren är långvarigt sjuk.

Sjukbidrag
Från försäkringskassan. Sjukbidrag är den tidsbegränsade ersättningen vid lång sjukdom. Kan men behöver inte övergå i förtidspension.

Sjukförsäkring
Sjukförsäkring som socialförsäkring regleras av Lagen om allmän försäkring och administreras av försäkringskassan. Privat sjukförsäkring kan tecknas som individuell försäkring eller gruppförsäkring.

Sjuklön
Lagstadgad. Betalas av arbetsgivaren under de första 14 sjukdagarna. Sjuklöneavtal
Kollektivavtalad. Betalas inom vissa avtalsområden av arbetsgivaren under sjukdag 15-90.Sjukpenninggrundande inkomst, SGI Den inkomst som grundar rätt till sjukpenning, högst 7,5 prisbasbelopp.

Sjukvårdsförsäkring
Självrisk
Den del av en skada, i pengar räknat, som den ersättningsberättigade får stå för själv. Innan ersättningen betalas ut, dras självrisken av.

Sjöskador
Ersättningsmoment i båtförsäkring.

Skadeförsäkring
Annan försäkring än livförsäkring. Sakförsäkring är skadeförsäkring men också försäkringar som ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring. Jämför livförsäkring.

Skadeprocent

Den andel av premien som går åt till att betala skador/försäkringsfall. Försäkringsbolagen räknar ut skadeprocent över hela försäkringskollektiv.

Skadeståndsrättslig ersättning
Ersättning som syftar till att hålla den som råkar ut för en skada “ekonomiskt skadeslös”, dvs. försätta henne/honom i samma (ekonomiska) läge som om skadan aldrig hade inträffat.

Socialförsäkringar
Lagstadgade försäkringar som administreras av försäkringskassan och som omfattar alla som fyllt 16 år och som är folkbokförda i Sverige. Se också transfereringssystem.

Strikt ansvar
När man har strikt ansvar är man alltid skyldig att ersätta eventuella skador, oavsett vållande. Bilägare har strikt ansvar enligt lag, liksom hundägare.

Sveda och värkersättning
Finns i många personskadeförsäkringar. Betalas som schablonbelopp enligt tabell beroende på skadans svårighetsgrad och sjukskrivningstidens längd.

T

Temporär utbetalning
När försäkringsersättning, t.ex. i form av pension, betalas under ett begränsat antal år.
 
Tilläggspension
Den pensionsform som i det nya allmänna pensionssystemet kommer att ersätta folkpension 
ATP för mellangenerationen och för ATP-pensionsberättigade personer födda 1937 eller tidigare.
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL
En avtalsförsäkring som ingår i anställningen och som gäller vid dödsfall oavsett orsak före 65 års ålder.
 
Tjänstepension
Kallas också avtalspension. Den kompletterande pensionsplan som ingår i anställningen.
 
Tjugondelsinfasning
Metod i det nya allmänna pensionssystemet att räkna ut vilken andel av ålderspensionen som, beroende på den försäkrades ålder, ska beräknas enligt folkpension-/ATP-systemets regler respektive reglerna för inkomstpension och premiepension. Tjugondelsinfasningen gäller mellangenerationen, dvs. personer födda 1938-1953.
 
Traditionell pensionsförsäkring
Den äldsta och fortfarande vanligaste formen av pensionsförsäkring. I traditionell pensionsförsäkring bestämmer försäkringsbolaget hur pensionskapitalet ska placeras. I gengäld ges en garanti att den försäkrade minst ska få ut ett visst belopp vid pensioneringen. Jämför Fondförsäkring och individuellt pensionssparande, IPS.
 
Trafikförsäkring
Obligatorisk försäkring som måste tecknas av ägare till trafikförsäkrings-pliktigt fordon (de flesta motorfordon är trafikförsäkringspliktiga). Se också delkaskoförsäkring och helförsäkring.
 
Trafikförsäkringsföreningen
Gemensamt organ för försäkringsbolagen. Trafikförsäkringsföreningen reglerar trafikskador som vållats av okänt fordon eller utländskt fordon.
 
Trafikförsäkringspliktigt fordon
De flesta motordrivna fordon måste enligt lag ha trafikförsäkring.
 
Transfereringssystem
Samlingsnamn för bl.a. Socialförsäkringarna. Trygghetsavtal
Se också omställningsavtal.
 
Kollektivavtalad ersättningsanordning vid arbetslöshet eller hotande arbetslöshet.
 
U

Underförsäkring
När man har för lågt försäkringsbelopp i en sakförsäkring i förhållande till den försäkrade egendomens verkliga värde. Kan leda till sänkt ersättning även i de fall då hela försäkringsbeloppet inte behöver tas i anspråk.
 
Utbildningsvillkor
I arbetslöshetsförsäkringen.
 
Utförsäkring
När man inte längre får ersättning på grund av att en tidsgräns passerats. Tillämpas inom socialförsäkringsområdet.
 
V

Vagnskadeförsäkring
Det försäkringsmoment som gör att en motorfordonsförsäkring blir en helförsäkring. Vagnskadeförsäkringen täcker skador på det egna fordonet. Se också trafikförsäkring och delkasko försäkring.
 
Villkor, försäkringsvillkor
Den uppsättning regler som styr tillämpningen av ett försäkringsavtal. Försäkringsvillkor finns i privat försäkring och avtalsförsäkring. Socialförsäkringarna styrs av lagar
 
Visande dag
Den dag då en sjukdom/skada först visar sig. Används bl a i arbetsskadeförsäkringen.
Vållande
Den juridiska termen är “culpa” (betyder skuld). Vållande är man om man orsakat en skada av vårdslöshet, slarv, förbiseende till skillnad från uppsåtlig skada Vållande är en viktig term i arbetsskadeförsäkring.Om arbetsgivaren vållat en arbetsskada, har den skadade rätt till full ersättning för sin inkomstförlust och sina kostnader. Vållandenämnden
Den särskild nämnd inom de kollektiv avtalade arbetsskadeförsäkringarna TFA, TFA-KL och PSA som bedömer om en arbetsskada vållats av arbetsgivaren eller inte.
 
Vårdbidrag
Från försäkringskassan, till förälder som vårdar långvarigt sjukt eller handikappat barn.
 
Värdebesked
Det årliga besked man får från t.ex. förvaltaren av en pensionsförsäkring. Värdebeskedet utvisar hur mycket försäkringen är värd, oftast per den 31 december föregående år.
 
Värderingsregler
Tillämpas inom sakförsäkring för att värdera skadad/stulen egendoms värde.
 
Värdesäkring
När ett försäkringsbelopp eller en ersättning räknas upp automatiskt varje år i förhållande till någon “objektiv” måttstock. Prisbasbeloppet är ett vanligt värdesäkringsinstrument.
 
Å

Återbetalningsskydd
En form av efterlevandeskydd. De efterlevande har rätt att få ut summan av värdet av de under den avlidnes livstid inbetalade premierna. Utbetalningarna sker oftast under en begränsad tid, exempelvis fem år. Se även familjeskydd.
 
Återbäring, återbäringsränta
Om den verkliga avkastningen, t.ex. i en pensionsförsäkring, blir högre än den som försäkringsbolaget garanterat, får försäkringstagarna del av överskottet genom återbäring.
 
Återförsäkring
När försäkringsbolag försäkrar sina risker i ett annat försäkringsbolag kallas det återförsäkring.
 
Återköpsvärde
Det värde en livförsäkring (gäller främst K-försäkringar) har när man av någon anledning slutar betala premien. Återköpsvärdet är summan av de inbetalade premierna plus ränta på ränta minus försäkringsbolagets kostnader. Se också fribrev.
 
Ö

Ömsesidigt försäkringsbolag
Ett försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare.
 
Överfallsskydd
I hemförsäkringen.
 
Övergångsvis garantipension
Den del av det nya allmänna pensions-systemet som ska ersätta folkpension, pensionstillskott samt grundavdrag för personer födda 1937 eller tidigare och som inte har tjänat in ATP-pension eller bara låg sådan.